OSZTALÉKFIZETÉS ELŐTT

OSZTALÉKFIZETÉS ELŐTT www.kisado.hu

NAV ÜZEMANYAGÁR NOVEMBER

2017. október 13. 08:22 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

navua1711.jpg

 

CÉGAUTÓADÓ 2018 ANYAG LETÖLTÉSE

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

ÖREGSÉGI NYUGDÍJ ELINDÍTÁSA

2017. október 12. 16:16 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Nyugdíj iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell igényelni.
A nyomtatványokat bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságon (kormányhivatal) be lehet szerezni, illetőleg letölthető és kitölthető (kitöltés után kinyomtatható) formátumban megtalálhatók a www.kisado.hu/nyugdij.html oldalon is.

Az igényt személyesen vagy postai úton a lakcím szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy már ezt megelőzően is jogosult lett volna a kérelmező nyugellátásra.
Az igénybejelentés időpontja a kérelem benyújtásának, postára adásának a napja.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - OSZTALÉK 2018 KALKULÁTOR

MAGAS NYUGDÍJ ALACSONY JÖVEDELEM MELLETT - LETÖLTÉSE

KATA VÁLASZTÁSA

2017. október 10. 14:46 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) tartalmazza.

A betéti társaság (bt.), a közkereseti társaság (kkt.), és az egyéni cég az adóalanyiság időszaka alatt nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Az adózónak elsősorban e törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia az adókötelezettsége megállapításakor, de - más adónemekhez hasonlóan - az Art. előírásait is figyelembe kell vennie.

A katát választhatja:
- az egyéni vállalkozó;
- az egyéni cég;
- a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság;
- a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság.

Nem választhatja a katát:
- az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság az új adónem választásának bejelentését megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve.
- az a vállalkozás sem, amely a kata választásának évében az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből bevételt szerzett.

KATA VÁLASZTÁSA - RÉSZLETEK

Címkék: kata kisadózó

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS - ÖVTJ KÓD

2017. október 08. 08:06 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az ÖVTJ kód (Önálló Vállalkozási Tevékenységek Jegyzéke) 6 számjegyű, ebből az első 4 számjegy az ÖVTJ-vel azonos kódszám, az utolsó 2 számjegy pedig a tevékenység ÖVTJ-n belüli sorszáma.

Az ÖVTJ kód, korábban szakmakód, az Európai Unió tevékenységi osztályozása, a NACE Rev. 2. magyar nyelvű változata, amelyet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 2006. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályoz.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS - ÖVTJ KÓD

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA

2017. október 07. 09:49 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése személyesen az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak) vagy elektronikus úton kezdeményezhető.

Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatala (okmányiroda/kormányablak) regisztrációt biztosít a Kormány által nyújtott elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz és biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz a bejelentést személyesen kezdeményező, elektronikus azonosítással és biztonságos kézbesítési szolgáltatással nem rendelkező bejelentő számára.

A bejelentést követő nyilvántartásba vételről a bejelentő értesítést kap.

Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, vagyis az egyéni vállalkozói tevékenység akkor kezdhető meg, ha az egyéni vállalkozói nyilvántartásban való rögzítése megtörtént.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS BŐVEBBEN

SZÉP KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE

2017. október 04. 08:55 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A kártya érvényessége a kibocsátás időpontjától számított 5 év, de ez nem egyezik meg a különböző időpontokban a kártyára töltött egyenlegek felhasználásának határidejével, ami minden kártyára utalt összeg esetében a feltöltés évét követő második naptári év május 31.
Vagyis pl. egy 2016. november 15-én a SZÉP kártyára feltöltött összeg legfeljebb 2018. május 31-ig használható fel.

A Szép kártyájáról mindig a legkorábban feltöltött, még elérhető egyenlegrész kerül felhasználásra, és amikor ez elfogy, akkor kezdődik a később feltöltött összegek felhasználása.

CAFETERIA 2018 OLCSÓBBAN ANYAG LETÖLTÉSE

OSZTALÉKFIZETÉS HELYETT ÍGY OLCSÓBB

NYUGDÍJ RÖGZÍTÉSE

2017. október 02. 19:40 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és eddig az időpontig legalább 20 év szolgálati időt szerzett kérheti az öregségi nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását.

Amennyiben a nyugdíjra jogosító korhatáron túl úgy dolgozik tovább, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, a tényleges nyugdíjba menetelkor - ha számára kedvezőbb - választhatja a nyugdíjkorhatár betöltésére rögzített nyugdíjként kiszámított és az évenkénti emelésekkel növelt nyugdíját, a tényleges nyugdíjba vonuláskor hatályos szabályok szerint kiszámított összeg helyett.
Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - OSZTALÉK 2018 KALKULÁTOR

MAGAS NYUGDÍJ ALACSONY JÖVEDELEM MELLETT - LETÖLTÉSE

MÁSODÁLLÁS, MELLÉKFOGLALKOZÁS BEJELENTÉSE

2017. október 01. 07:35 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A munkáltató felé a bejelentési kötelezettséget törvény külön nem rendeli el, viszont a felek közti együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályából egyértelműen következik.
A munkavállaló ugyanis köteles a munkáltatót minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.
Ezen kötelezettségek megszegésének jogkövetkezménye akár azonnali hatályú felmondás is lehet.

MAGAS NYUGDÍJ - LETÖLTÉS

OSZTALÉKFIZETÉS ELŐTT EZT TEGYE!

FUVARLEVÉL, MENETLEVÉL

2017. szeptember 28. 14:42 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A díj ellenében közúti árutovábbítást végző tehergépjármű fuvarlevéllel, a díj ellenében személyszállítást végző autóbusz - közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás kivételével - autóbusz-menetlevéllel vehet részt a forgalomban.

Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) az árutovábbítás jellege (fuvarozás, rendelkezésre bocsátás, díj ellenében végzett vontatás),
b) az üzembentartó és a fuvaroztató megnevezése, címe,
c) a jármű rendszáma és a gépjárművezető neve,
d) az árura vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, az áru (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes árunál a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletében (a továbbiakban: ADR), illetve az ADR „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ADR belföldi rendelet) meghatározott adatok, továbbá a vontatott vagy szállított járműre vonatkozó adatok (a tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezése, címe, székhelyének vagy telephelyének címe, a jármű rendszáma),
e) a jármű kiállításának, valamint indulásának helye és ideje, a jármű útvonala, a megállások (fel- és lerakodás) és indulások helye és ideje, valamint az érkezés helye és ideje (a kilométeróra állásának és a - rakománnyal vagy rakomány nélkül - megtett kilométer-teljesítményeknek a feltüntetésével), továbbá árufuvarozásnál és vontatásnál ezeken kívül még
f) az áru vagy a vontatott jármű átvételének helye és ideje,
g) az áru kiszolgáltatásának, illetve a vontatott jármű átadásának a helye, és - a kiszolgáltatást (átadást) követően - az ideje is.

Autóbusz-menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) a személyszállítás jellege (különcélú menetrend szerinti személyszállítás, különjárati személyszállítás),
b) az üzembentartó és - amennyiben van ilyen - a megrendelő (szerződő fél) megnevezése és címe,
c) a jármű rendszáma és a gépjárművezető (gépjárművezetők) neve,
d) a jármű kiállításának, valamint indulásának a helye és ideje, a jármű útvonala, a megállások (fel- és leszállások) és indulások helye és ideje, valamint az érkezés helye és ideje (a kilométeróra állásának és az - utassal vagy utas nélkül - megtett kilométer-teljesítményeknek a feltüntetésével).

A fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású okmány.

A fuvarlevelet és az autóbusz-menetlevelet eseményszerűen kell vezetni.

OSZTALÉKFIZETÉS ELŐTT EZT TEGYE!

KFT. ALAPÍTÁSA, BT. ALAPÍTÁSA ANYAG LETÖLTÉSE

REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS – NAV ELLENŐRZÉS

2017. szeptember 27. 08:13 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A rehabilitációs hozzájárulás a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációját szolgálja.
Fizetésére az a munkaadó köteles, akinél a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 25 főt, de a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el az 5%-ot (azaz a kötelező foglalkoztatottsági szintet).

A NAV több ellenőrzéskor tapasztalta, hogy a munkaadók a rehabilitációs hozzájárulás összegének meghatározásakor helytelenül állapítják meg a foglalkoztatottak létszámát, illetve a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszámot.

Ellenőrzési tapasztalatok:

Az adózók jellemzően ott hibáznak, hogy vagy egész számra vagy két tizedesjegyre kerekítenek, holott a statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

Kisebb mértékben, de olyan eset is előfordul, hogy az adózó átlépi a 25 fős foglalkoztatási küszöböt, ugyanakkor megfeledkezik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségéről.

Ügyelni kell arra is, hogy a munkavállalónak megfelelő igazolással kell rendelkeznie ahhoz, hogy megváltozott munkaképességűként figyelembe vehető legyen. A tapasztalat az, hogy ez az igazolás nem minden esetben áll a munkáltató rendelkezésére.

Gyakran előforduló probléma az is, hogy az igazolás ugyan tartalmazza az egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés jogszabályi mértékét, de a munkáltató figyelmen kívül hagyja az igazolás időbeli hatályát.

Vonatkozó jogszabály:

A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályait a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 7. pontja tartalmazza, ezen belül a 22-24. §-ok rendelkeznek a rehabilitációs hozzájárulásról.

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege, mértéke:
A hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló rézére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év.

A létszám meghatározása:

Létszámon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni.
Az átlagos állományi létszám a munkavállalók folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató, amelyet egy tizedesjegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével. Vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét (a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe) el kell osztani a hónap napjainak számával.

Az éves átlagos állományi létszám a havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, azaz éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét.

Példa: a munkáltatónál a foglalkoztatottak átlagos statikai létszáma 38 fő. Ennek a munkáltatónak a kötelező foglalkoztatási szintje 1,9 fő.

Abban az esetben, ha a munkáltatónál a megváltozott munkaképességű munkavállalók száma adott negyedévben 1 fő, akkor a rehabilitációs hozzájárulást 0,9 fő után kell megfizetni.

A rehabilitációs hozzájárulás bevallása, megfizetése:

A rehabilitációs hozzájárulást a munkaadó maga állapítja meg, vallja és fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára.

A rehabilitációs hozzájárulásra év közben, negyedévenként előleget kell fizetni. Az előleg mértéke az adott negyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves hozzájárulás 25%-a. Az előleg összegét szintén a munkaadó állapítja meg, és a fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg vallja be. A tevékenységét megkezdő munkaadónak az első teljes negyedév után kell először bevallást benyújtania és előleget fizetnie.

A negyedik negyedévre előleget fizetni nem kell. Forrás: NAV

 

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - OSZTALÉK 2018 KALKULÁTOR

BETÉTI TÁRSASÁG

2017. szeptember 23. 15:31 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

 

A betéti társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes együttműködését alapozza meg a társasági szerződés.
A betéti társaságok általában alacsony tőkével és kisebb taglétszámmal működő, a szó szoros értelmében vett kisvállalkozások, ahol igen fontos a tagok között az egyetértés, a kölcsönös bizalom.


A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (a továbbiakban: beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (a továbbiakban: kültag) a társasági kötelezettségekért - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

A betéti társaság elnevezést - vagy annak "bt." rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - OSZTALÉK 2018 KALKULÁTOR

KFT. ALAPÍTÁSA, BT. ALAPÍTÁSA ANYAG LETÖLTÉSE

SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS - EGY HÉT MARADT A KÖTELEZŐ CÉGBEJEGYZÉSRE

2017. szeptember 22. 14:28 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Egy hetük maradt a bejelentésre azoknak a cégbejegyzésre kötelezett vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak, amelyek már tavaly vagy azelőtt székhelyszolgáltatást vettek igénybe, és ez idén sem változott.

A székhelyszolgáltató adatairól 2017. szeptember 29-ig kell bejelentést tenniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

KFT. ALAPÍTÁSA, BT. ALAPÍTÁSA ANYAG LETÖLTÉSE

5+1 LEGFONTOSABB TEENDŐ ONLINE PÉNZTÁRGÉPPEL KAPCSOLATBAN

2017. szeptember 19. 08:06 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

MIRE FIGYEL A NAV?

1. Az értékesítésről mindig bizonylatot kell kiállítani

A termék értékesítésekor (vagy a szolgáltatás nyújtásakor) minden esetben bizonylatot kell kiállítani és azt átadni a vásárlónak. A bizonylat lehet számla (ami tartalmazza a vevő nevét, címét) vagy nyugta. A pénztárgép használatra kötelezettek – speciális esetektől eltekintve – kizárólag pénztárgéppel állíthatnak ki nyugtát.

Ha a vásárló akár egy doboz gyufát is vásárol, a nyugta kiállítása kötelező. A nyugtát a vételár átvételekor a vevőnek át kell adni, vagy olyan helyre kell tenni, ahonnan a vevő könnyen elveheti. Ha a vásárló számlát („áfás számlát”) kér, akkor a számla mellett nyugtát már nem kell kiállítani.

A nyugtaadást a NAV ellenőrzi és elmulasztását szigorúan bünteti.

2. Minden más pénzmozgásról is bizonylatot kell kiállítani

A kasszában ténylegesen található összegnek egyeznie kell azzal az összeggel, ami a kiadott bizonylatok alapján adódik. Ezt a NAV ellenőrzi és az érdemi eltérést bünteti.

Szabad a kasszából kivenni (pl. szállító kifizetésére) vagy betenni (pl. váltópénz) pénzt a normál üzletmenet szerint, de ilyenkor minden esetben ki kell állítani egy kifizetési vagy egy befizetési bizonylatot. Ilyen bizonylat kiállítására minden pénztárgép képes.

3. A pénztárgép AP számát jól látható helyre ki kell írni

Minden pénztárgépnek – hasonlóan az autók rendszámához – van egy egyedi azonosítószáma, ez az ún. „AP szám”.

Ezt a pénztárgép üzemeltetője köteles a pénztárgépen, vagy hozzá egyértelműen köthetően (pl. mellette egy táblán), a vevő számára jól látható helyen, legalább 3 centiméteres betűmagassággal kiírni.

4. A pénztárgépnaplónak mindig a helyszínen kell lennie

A pénztárgéphez pénztárgépnapló tartozik, amit vásárláskor megkap a pénztárgép üzemeltetője. A napló a pénztárgép „életútjával” kapcsolatos bejegyzéseket tartalmazza: üzembe helyezés, éves felülvizsgálat, meghibásodás, átadás a szerviznek javításra, stb.

Ha a pénztárgépet a szervizes magával viszi a javítás miatt, a gépnaplóban ezt is rögzíteni kell, de a naplót továbbra is az üzemeltetési helyen kell tartani, mert az abban lévő bejegyzés tanúskodik arról, hogy az üzemeltető jelenleg miért cserepénztárgéppel vagy kézi nyugtával tesz eleget a bizonylatkiállítási kötelezettségének.

5. Az adatkapcsolat fenntartásáról gondoskodni kell

A pénztárgép üzembe helyezésekor annak üzemeltetője szerződést köt valamelyik mobilszolgáltatóval a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat biztosítására.

Ha az üzemeltető hibájából (pl. a díj nem fizetése miatt) ezt az adatkapcsolati szolgáltatást a mobilszolgáltató szünetelteti, akkor az adatszolgáltatás meg nem valósulása miatt az üzemeltető büntethető.

+1. Az éves felülvizsgálat elvégeztetése kötelező

A pénztárgépen évente egyszer éves felülvizsgálatot kell végeztetni. Ennek elvégzésével bármelyik olyan pénztárgép műszerészt meg lehet bízni, aki az adott pénztárgéptípus forgalmazója által szervezett tanfolyamot sikeresen elvégezte. Az éves felülvizsgálat díja jelenleg nem hatósági áras, az a műszerésszel történő alku kérdése.

A felülvizsgálat két részből áll. Az egyik a forgalmazói szoftver felülvizsgálat, aminek eredményéről a forgalmazó és az adóügyi ellenőrző egység gyártója egy egyedi azonosítószámmal ellátott igazolást készít. A másik a helyszíni vizsgálat, amit a műszerész végez el.

Az első éves felülvizsgálatra a pénztárgép üzembe helyezését követő egy éven belül, a további felülvizsgálatokra pedig az előző felülvizsgálatot követő egy éven belül kell sort keríteni.

Forrás: NAV 

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

MUNKAVISZONY MEGSZÜNÉSE

2017. szeptember 17. 16:29 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

A munkaviszony megszüntethető:
-
közös megegyezéssel

- felmondással (korábbi elnevezése: rendes felmondás)
- azonnali hatályú felmondással (korábbi elnevezése: rendkívüli felmondás)

A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevőnek kell bizonyítania.

A munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat, illetve megállapodás érvényességi kelléke annak írásba foglalása. Az írásba foglalás elmaradása a munkaviszony megszüntetésének jogellenességét eredményezi.

A munkaviszony megszüntetés módjaira vonatkozó rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.

A munkaviszonyt mind a munkavállaló mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony létesítésétől számított egy évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg. A felmondás az egyik félnek a másikhoz intézett egyoldalú jognyilatkozata, amely a közléssel hatályosul és a munkaviszonyt a felmondási idő elteltével megszünteti. A munkáltató nyilatkozatát egyoldalúan nem vonhatja vissza, csak a munkavállaló hozzájárulásával.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

KIVÉTELES NYUGDÍJEMELÉS

2017. szeptember 12. 13:51 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Ki kérhet a kivételes nyugdíjemelést?

Nyugdíjban részesülő személy, abban az esetben, ha a folyósított nyugdíj és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás – ide nem értve az időskorúak járadékát – együttes havi összege nem haladja meg a 85.000,- forintot.

Rendkívül indokolt esetben a nyugdíjemelést a Központ engedélyezi, ha a havi jövedelem nem haladja meg a 90.000,- Ft-ot.

NYUGDÍJ KISOKOS LETÖLTÉSE

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA

ÁFA VISSZAIGÉNYLÉS BUKTATÓI

2017. szeptember 09. 09:37 - Gondolkodó ... www.cafeteriaklub.hu

Az adózás rendjéről szóló törvény 2012-től lehetőséget ad arra, hogy az adózó – a fő szabály szerinti 75 nap helyett – 30 napon belül (1 millió forint feletti összegnél 45 napon belül) megkaphassa az általa visszaigényelt áfát. A rövidebb határidejű kiutalásra akkor van mód, ha az adózó a visszaigénylést tartalmazó bevallás benyújtásáig valamennyi olyan számlájának a bruttó (adót is tartalmazó) összegét kifizette, amely alapján az adólevonási jogát gyakorolta.

Ennek a feltételnek a fennállásáról a bevallási nyomtatványon kell nyilatkoznia.

A kiutalás előtti ellenőrzések tapasztalatai szerint az adózók gyakran tévesen ítélik meg, hogy a zárt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett termék mikor tekinthető kifizetettnek. Emiatt bevallásukban is téves nyilatkozatot tesznek.


Jellemző hiba, hogy az adózók a teljes ellenértékről befogadott számla áfa-tartalmának, valamint az első törlesztőrészlet(ek) megfizetését követően már úgy nyilatkoznak, hogy a beszerzési számláik ellenértékét teljes mértékben megfizették.


Ez a gyakorlat azonban téves. Nem teljeskörű kifizetettség ellenére a jogszabály a szerződésben kikötött teljesítési garancia céljából történő visszatartás esetén teszi lehetővé a rövidebb kiutalási határidőt. Egyéb ügyleteknél – beleértve a zárt végű lízinget is – a feltétel csak a teljes ellenérték, azaz valamennyi részlet kifizetése (vagy a tartozás más módon való megszűnése) esetén teljesül.


A teljesítettségre vonatkozó nyilatkozat körültekintő kitöltése fontos, hiszen a bevallásban igényelt rövidebb kiutalási határidő esetén a NAV – az adott lízing társaság tételes belföldi összesítő nyilatkozatának adatait felhasználva – megvizsgálja a számla kifizetettségét. Amennyiben a nyilatkozat valótlannak bizonyul, az adóhatóság a visszaigényelt adó 5%-áig (de magánszemély esetében legalább 200 ezer forintig, más adózó esetében 500 ezer forintig) terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Forrás: NAV

OSZTALÉKFIZETÉS OLCSÓBBAN - ITT KISZÁMOLHATJA